โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้จัดพิธีมอบพจนานุกรมจากมูลนิธิสุขุโม ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน ได้ให้โรงเรียนในสังกัดเขียนคำร้องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขาดแคลน 

ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมพิพูลโสภณมุนี โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร