โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ร่วมกับ ส่วนบริหารส่วนอำเภอ อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้สิทธิเด็กและสตรีขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับกฏหมาย การป้องกันตันเอง และภัยของสตรี 

ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมพิบูลโสภณมุนี โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร