กิจกรรมแสดงถึงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตย์ จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559
โดยโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้จัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานในชุมชนต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน อนามัย
การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ 
จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี