กิจกรรมวันวชิราวุธ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรำรึกถึงพระบิดาแห่งลูกเสือไทย
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว
จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559