วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ 

สู่มาตรฐานการศึกษา   เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่ยั่งยืน

 

ปรัชญา

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ       “ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา”