พันธกิจ / เป้าหมาย

 

        1.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษา 
        2.    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
               สภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
        3.    พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนววิถีพุทธ 
        4.    ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        5.    พัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและเทคโนโลยี
        6.   จัดระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วม
        7.   พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
        8.   ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
        9.   จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ ความปลอดภัยของ   ผู้เรียน
       10.   พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีอยู่ใน               สังคมได้อย่างมีความสุข 

        11.   ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น