อมรา
                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 สรนทรทพย  มานะชย