โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 10150
โทร  036-481-206

 

รับสมัครนักเรียน Online ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร


     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 click

       - มัธยมศึกษาปีที่ 4 click  

ประกาศรบ นร5

 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
เปิดรับสมัครนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ม.และ ม.ปีการศึกษา 2563


เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 
19 สพฐ. จึงได้กำหนด
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.และ ม. 
ผ่านระบบออนไลน์หรือ สมัครด้วยตนเอง
วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563


การสมัครด้วยตัวเองให้นำเอกสารดังนี้   
                           1. สูติบัตร
                           2. ใบ ปพ.1    
                           3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง , บิดา , มารดา , ผู้ปกครอง
                           4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
                           5. รูป 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น


หมายเหตุ    นักเรียนที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
ให้นำเอกสารข้างต้นมาทำการมอบตัวนักเรียน
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 (ตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น.)

 

 

ดูรายละเอียดได้ที่ http://thawungwittayakarnschool.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ 094 6584670 , 081 2925412, 
                      081 7809829 , 081 9474157

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1  click

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4  click

 

  วิชาที่สอบ  มี 5 วิชา  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

หมายเหตุ นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อทำการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ

รายชอสอบฯ

 

 

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1  click

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.4  click


ข้อมูลของครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน click

  

หมายเหตุ ให้นักเรียน เข้า ข้อมูลที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน และ Scan QR Code ของครูที่ปรึกษาและเข้าไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียนเพื่อทำแบบสอบถาม และใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร

ประกาศผล

 

คณะผู้บริหารพบผู้ปกครอง Liveicon new