กำหนดการรายงานตว


คาลงทะเบยนเรยน ปการศกษา 2564

หมายเหตุ
  ***
  สิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันที่นักเรียนมาลงทะเบียน

        - รับทราบนโยบายของทางโรงเรียน
        - รับหนังสือเรียนกับครูที่ปรึกษา
        - ชำระค่าบำรุงการศึกษาตามรายละเอียดข้างต้น