กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.89 KB
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB