กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายไพฑูรย์ กลิ่นประทุม
ครู คศ.3

นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์
ครู คศ.2

นายคณาธิป มงคลทรัพย์
ครูอัตราจ้าง