กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัณณ์ชิตา วงศ์ว่องไว
ครู คศ.2

นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุ
ครู คศ.3

นายเทิดศักดิ์ สนามทอง
ครู คศ.2

นางสุมาลี สนามทอง
ครู คศ.2

นายฉัตรชัย ประชากุล
ครู คศ.2