กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิยม ทรัพย์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวชิดชนก มาสำราญ
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ นาคประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวนลินี สอนชา
ครู คศ.1

นายเขตพัศ สุโยธีธนรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาววารี ลิมปนะยิ่งยง
ครูอัตราจ้าง