กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์ชัย นวนเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิยม ทรัพย์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวชิดชนก มาสำราญ
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ นาคประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวนลินี สอนชา
ครู คศ.1

นายเขตพัศ สุโยธีธนรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาววารี ลิมปนะยิ่งยง
ครูอัตราจ้าง

นายชูชาติ ชูติระโส
ครูอัตราจ้าง