กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงศธร สิงห์บูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธนาวรรณ ควบคุม
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยโคต
ครู คศ.1

นายณรงค์ชัย น่วมบาง
ครูอัตราจ้าง