กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทิพวรรณ เภาด้วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงศธร สิงห์บูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวธนาวรรณ ควบคุม
ครู คศ.1

นายณรงค์ชัย น่วมบาง
ครูอัตราจ้าง