กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิชัย อริยทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรณิษฐา ชิดชอบ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาสินี กลางบน
ครูผู้ช่วย