กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสววโชติกา หงษ์สะต้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรวิทย์ ชิดชอบ
ครู คศ.1

นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์
ครู คศ.1