กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธเนศ ศรีบุญธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภัทรมน ศิริสนธิ
ครู คศ.1