กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธเนศ ศรีบุญธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเสกสรร แสงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวภัทรมน ศิริสนธิ
ครู คศ.1