กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมลักษณ์ ยิ่งสูง
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ศิริ สุริยะโวหาร
ครู คศ.2

นางสาวศุภักษร ศรีอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมหญิง บุญเรือน
ครูอัตราจ้าง