ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   
ไปทางทิศตะวันตก ถนนประชาธิปัตย์(ลพบุรี – สิงห์บุรี) 
ระยะทาง 15 กิโลเมตร     
และอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอท่าวุ้งไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 600 เมตร 
เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4   
โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งตามหนังสือกรมสามัญศึกษาที่ 
ศธ 0807/3268 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2517 

 

    

          เนื้อที่ของโรงเรียน    
      
รวมเนื้อที่ 40 ไร่ งาน 72 ตารางวา 
ที่ดินแปลงที่ 1  อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง เนื้อที่ 13 ไร่  2 งาน  46 ตารางวา
ที่ดินแปลงที่ 2  ที่ดินวัดร้าง เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน
ที่ดินแปลงที่ 3  ได้รับบริจาคจาก นายพอน-นางน้อย พูลเจริญ เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา
ที่ดินแปลงที่ 5  วัดภิญโญสโมสร อนุญาตให้ใช้เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน     80 ตารางวา
ที่ดินแปลงที่ 6  โรงเรียนท่าวุ้ง(สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  อนุญาตให้ใช้ร่วมกันเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา