วิสัยทัศน์

 

เป็นหนึ่งในด้านคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

ปรัชญา

 

"ระเบียบวินัย ใฝ่ศึกษา มารยาทดี มีคุณธรรม นำชุมชน"