พันธกิจ / เป้าหมาย 

       

พันธกิจ (MISSION)
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ส่งเสริมวิชาการ สู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (GOAL)
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล
3. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง