ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1  click

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.4  click


ข้อมูลของครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน click

  

หมายเหตุ ให้นักเรียน เข้า ข้อมูลที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน และ Scan QR Code ของครูที่ปรึกษาและเข้าไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียนเพื่อทำแบบสอบถาม และใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร

ประกาศผล