แผนการจัดการเรียนรู้ ต้านทุตจริต โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

หลกสตรตานทจรตศกษา ปก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

การวิเคราะห์การบูรณาการ
   -การวิเคราะห์การบูรณาการ (แนะแนว)   
   -การวิเคราะห์การบูรณาการ ลูกเสื่อ-เนตรนารี
   -การวิเคราะห์การบูรณาการสังคม(หน่วยที่ 3)
   -การวิเคราะห์การบูรณาการสังคม(หน่วยที่ 4)
หน่วยที่ 1 
    -มัธยมศึกษาปีที่ 1   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 2    
    -มัธยมศึกษาปีที่ 3   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 4   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 5   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยที่ 2 
    -มัธยมศึกษาปีที่ 1   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 2    
    -มัธยมศึกษาปีที่ 3   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 4   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 5   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยที่ 3 
    -มัธยมศึกษาปีที่ 1   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 2    
    -มัธยมศึกษาปีที่ 3   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 4   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 5   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยที่ 4 
    -มัธยมศึกษาปีที่ 1   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 2    
    -มัธยมศึกษาปีที่ 3   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 4   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 5   
    -มัธยมศึกษาปีที่ 6