พณณชตา
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
 ฉตรชย  เทดศกด
   
 สมาล  ปารฉตร