ทพวรรณ
                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 ณฐฐา  พงศธร
 ธนาวรรณ