วทยา
                                                                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  
 โชตกา