นรงค
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
   
          ชลอ           สมลกษณ
            หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล            หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
   
          ฉตรชย           มานะชย
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ               หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป